You are here
Home > Posts tagged "2019"

RICOH ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คนรุ่นใหม่ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายโจทย์ อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังมีโอกาสชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

ริโก้ (ประเทศไทย) เข้าร่วมงาน November Series 2019 เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน November Series 2019 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมมือกันจัดโครงการนี้เพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศให้เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น สอดรับกับโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

Top