You are here
Home > Posts tagged "SEC"

ความคืบหน้าเรื่อง ICO จาก ก.ล.ต.

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “ก.ล.ต. เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลไอซีโอที่เป็นหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลภายในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ต่าง ๆ สำหรับการวางแนวทางดูแลคริปโตเคอเรนซี่ เพื่อเสนอต่อคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ก.ล.ต. ต่อไปภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ไอซีโอเป็นวิธีการระดมทุนโดยการออกดิจิทัลโทเคน ซึ่งผู้สนใจลงทุนจะต้องมีคริปโตเคอเรนซี่เพื่อซื้อดิจิทัลโทเคนดังกล่าว ดังนั้น แม้ไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี่จะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ก็มีความเกี่ยวโยงกัน แนวทางการกำกับดูแลไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี่จึงจำเป็นต้องสอดรับกันด้วย ขณะนี้มีทั้งผู้สนใจระดมทุนและลงทุนในไอซีโอมากขึ้น ก.ล.ต. จึงเห็นความจำเป็นของการสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลไอซีโอโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่สุจริตอาศัย ICO เป็นช่องทางหลอกลวงเงินจากประชาชน เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ระดมทุนที่สุจริตและผู้ลงทุน ก.ล.ต. ขอย้ำว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการกำกับดูแลไอซีโอ ผู้ลงทุนในไอซีโอจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองและการเยียวยาตามกฎหมาย ทั้งนี้ การลงทุนในไอซีโอเป็นการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งแม้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงหากโครงการประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจโครงการที่มาระดมทุน ผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับจากดิจิทัลโทเคน โครงสร้างการกระจายดิจิทัลโทเคน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความผันผวนของราคาและการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายดิจิทัลโทเคน ตลอดจนโอกาสถูกฉ้อโกงหรือหลอกลวงจากผู้มีเจตนาทุจริตด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ระดมทุนอาจปรับปรุงข้อมูลในเอกสารประกอบการเสนอขายไอซีโอ…

ก.ล.ต. หนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน ใช้ฟินเทคตอบโจทย์การลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้

ก.ล.ต. สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน (wealth advisor) ที่มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ ส่งเสริมการใช้ฟินเทคเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน และเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลไอซีโอที่เป็นหลักทรัพย์   นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการมีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงินสำหรับประชาชน ต้องการให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินให้เป็นทักษะชีวิต เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่มีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนยังไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไม่เพียงพอต่อความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในระยะยาว ก.ล.ต. จึงเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์หลักของปีนี้ สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ฟินเทคเพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน รวมถึงสร้างความตระหนักแก่ประชาชนจนนำไปสู่การปฏิบัติจริง สำหรับการสนับสนุนให้เกิดผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน ก.ล.ต. จะแก้เกณฑ์เพื่อดึงดูดและลดอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ เพื่อให้มีบริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินมากขึ้น เบื้องต้นเห็นว่า ผู้ให้บริการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ (1) การสำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า และการตรวจสุขภาพทางการเงิน โดยให้ลูกค้าทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระบุเป้าหมายที่ต้องการ (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้และเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด (3) การลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุน โดยคัดเลือกตราสารที่เหมาะสม (4) การติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการได้ครบทั้ง 5 ส่วนดังกล่าว น่าจะช่วยตอบโจทย์แก่ประชาชนในการวางแผนทางการเงินในระยะยาว เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีได้” นายรพี สุจริตกุล…

Top