You are here
Home > Posts tagged "Webinar"

QAD จัดงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก แนะแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงจากดิสรัปชั่นอย่างทันท่วงทีสำหรับกลุ่มธุรกิจการผลิต

QAD Inc. (คิวเอดี) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud ERP สำหรับระบบบริหาร จัดการ ให้กับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์ “QAD Tomorrow” ในรูปแบบ VDO Stream พร้อมกันทั่วโลก และนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของคิวเอดี (QAD) ที่มีต่อบริษัทในภาคการผลิตให้พร้อมรับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise” เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจการผลิต สามารถรับมือและประสบความสำเร็จท่ามกลางภาวะปั่นป่วนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ QAD ยังได้เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรด้วย Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ให้กลุ่มผู้ผลิตทั่วโลกนำไปใช้ฟรี! เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทาย และความสามารถในปรับตัวให้เข้ากับภาวะชะงักงัน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาโนเทค สวทช. จัดสัมมนาออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยยุค New Normal

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย งานพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดสัมมนาออนไลน์ตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางไทยในยุค New Normal พร้อมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนาโนเทค เปิดเวทีประชุมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “NANOVATION เพิ่มศักยภาพ ต่อยอดธุรกิจเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมนาโน” หวังติดปีกผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม

Top