You are here
Home > Investor > ไทยพาณิชย์เดินหน้า FinTech พร้อมสนับสนุน Startup

ไทยพาณิชย์เดินหน้า FinTech พร้อมสนับสนุน Startup

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้านโยบายพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคดิจิตอลได้อย่างครบวงจร พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจ Tech Startup ในหลายรูปแบบเพื่อร่วมกันพัฒนาบริการทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่า “จากกระแส FinTech ที่มาแรงในปัจจุบัน และเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อรองรับพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในอนาคต เพื่อที่จะสามารถให้บริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ธนาคารฯเล็งเห็นว่าธุรกิจ Startupเป็นธุรกิจที่สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่าง แท้จริง จึงเป็นธุรกิจที่ธนาคารฯให้ความสนใจเป็นพิเศษ และพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบของเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) การให้คำปรึกษา (Mentorship) พันธมิตรทางธุรกิจกับทางธนาคารฯ (Partnership) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งธนาคารฯและStartup ในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่ง ขึ้นอีกด้วย”

 

Top