You are here
Home > Tech Startup > Rabbit Accounting

Rabbit Accounting

SME best friend…Start here

SME best friend…Start here

Rabbit accounting เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่สมบูรณ์ และมีความสามารถในการเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาให้กับบรรดา SME ต่างๆ โดยเรามุ่งเน้นการจัดการทางการเงินในธุรกิจร้านอาหารเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดที่แข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ และร้านค้าส่วนมากไม่มีระบบบัญชีและขาดความเข้าใจทางการเงิน ทำให้บางร้านที่ขายดี แต่อาจจะเกิดผลขาดทุนได้ง่ายๆ เรามีเครื่องมือต่างๆมากมายที่ช่วยวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทาง ธุรกิจ เช่น

Inventory control เน้นบริหารวัตถุดิบในร้าน สามารถนับ stock ได้ ส่งผลให้ของหายน้อยลง

Analysis for you เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเทียบกับอุตสาหกรรม และบอกถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์

Supplier management หมดปัญหาเรื่องลืมจ่ายเงิน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการต่อรองยืดเวลาการจ่ายเงินได้อีกด้วย

Employee ไว้ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานทั้ง part time และ full time รวมถึงการบันทึกเวลาเข้าออกงาน

Report เรามี report ที่จำเป็นทางการเงินจำนวนมาก เช่น งบการเงิน , การบริหารสินค้าคงคลัง , ยอดซื้อของแต่ละ supplier เป็นต้น

Knowledge center มีทั้งบทความเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร, ความรู้ทางการเงินและการบัญชี รวมถึงสัมนาฟรีสำหรับผู้ใช้ rabbit accounting อีกทั้งยังมีเครื่องมือจัดการร้านอีกเป็นจำนวนมากที่แจกฟรี

image2

Top