You are here
Home > Tech Startup > Modern Pay บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร

Modern Pay บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร

Modern Pay เป็นระบบชำระเงินออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถต่อเชื่อมกับระบบการออกกรมธรรม์ ผ่านทาง Mobile Device เพื่อสร้างความสะดวกในการชำระค่าเบี้ยประกันได้มากขึ้น สามารถทำงานได้ทั้ง iOS/ Android

การให้บริการระบบ Modern Pay

  • ให้บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ Internet Banking ของ 5 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
  • สามารถชำระได้ตั้งแต่ 1 บาท ถึง 100,000 บาทต่อครั้ง
  • ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
  • ใช้ระบบฐานข้อมูลและเน็ตเวิร์คแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Network) โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึง Infrastructure
  • มีระบบรายงานยอดชำระแบบรายวัน (Daily reconcile report)
  • รับชำระเงินและโอนเงินให้บริษัทฯกลางในวันทำการถัดไป
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการติดตั้งระบบ, ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเปิดใช้งาน
  • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการชำระเงิน

picture

Top