You are here
Home > News > เทคโนโลยีทำให้โครงสร้างพื้นฐานตกอยู่ในความเสี่ยง

เทคโนโลยีทำให้โครงสร้างพื้นฐานตกอยู่ในความเสี่ยง

Security Pic

รายงานใหม่จากบริษัทที่ปรึกษา เคพีเอ็มจี พบว่ามีอัตราการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทำให้สินทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นของล้าสมัยก่อนที่จะสิ้นสุดวงจรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้ได้มากขึ้น

ในรายงานเรื่อง “แนวโน้มที่เกิดขึ้นขึ้นใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานปี 2017” ของเคพีเอ็มจีระบุว่านักลงทุนหลายรายมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีที่จะมีต่อสินทรัพย์ของพวกเขาจากการที่มีผลกระทบต่อภาคโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทั้งในแนวกว้าง และแนวลึกมากขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า

เคพีเอ็มจี เผยว่า “การขยายในแนวกว้างจะมาจากการค้นพบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ผู้ใช้รายใหม่สำหรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ และการทำงานร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างเจ้าของสินทรัพย์/ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค”

“ผลกระทบแนวลึกจะถูกขับเคลื่อนโดยเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน และตัวผู้ประกอบการเองในฐานะที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะได้รับประสิทธิภาพและมูลค่าจากการลงทุนของพวกเขาอย่างคุ้มค่าที่สุด”

เคพีเอ็มจีล่าวว่าเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานและผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ “การพัฒนาแผนทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง” ที่มีความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับความต้องการผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว”

รายงานเผยว่า “นอกจากนี้เรายังคาดว่าจะได้เห็นรัฐบาลของหลายประเทศเปลี่ยนจากผู้ตามทางเทคโนโลยีไปเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี และมีการใช้ความกล้าหาญนี้ในการทำให้ประชาชนของตนเองได้รับบริการที่ดีขึ้น และและจัดการโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา”

Top