You are here
Home > People > เจษฎา สุขทิศ

เจษฎา สุขทิศ

003

 

หากเราไม่มีการสร้าง นวัตกรรม

อนาคตประเทศจะอยู่กันลำบาก

จนอาจถึงขั้นเกิดการ สูญเสีย เศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ต่างประเทศ

 

เจษฎา สุขทิศ 

รักษาการนายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

Top