You are here
Home > News > การกีฬาฯ Kick Off การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) สู่การปฏิบัติ ระดมความคิดเห็นหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

การกีฬาฯ Kick Off การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) สู่การปฏิบัติ ระดมความคิดเห็นหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เมื่อเร็วๆนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสวนา การ Kick Off การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) สู่การปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)  เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งยังเป็นประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาที่สำคัญยิ่ง ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง แนวโน้มการพัฒนากีฬาของประเทศไทย และนานาชาติ ซึ่งใช้อุตสาหกรรมการกีฬาเป็นส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมการประชุมเสวนา ร่วมกับพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นายชัย นิมากร อดีตนายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการรายการ

Kickoff (350) (2)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสำคัญประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มและทิศทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าอุตสาหกรรมการกีฬานั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ มีรายได้ถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 และถือว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกนำเข้ามาอยู่ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อ คือ การจัดโครงสร้างรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให้ภาคส่วนเอกชนนั้นมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเข้ามาสนับสนุนกีฬา เพราะที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการดำเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้นการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา จะทำให้เอกชนมีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนอย่างจริงจัง

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยว่า กกท. ได้มีส่วนร่วมในดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวทางและมาตรการการดำเนินงานต่างๆ อย่างรอบด้าน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลเป็นภาพรวมของแนวทางและมาตรการที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งยังได้จัดทำ (ร่าง) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องตามแนวทางและมาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการแปลงแนวทาง มาตรการต่างๆ สู่การปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้แล้วได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การส่งเสริมธุรกิจกีฬา (Sports Business Promotion) 2. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 3. เมืองกีฬา (Sports City) และ 4. การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อนำมาใช้สำหรับจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้อย่างจริงจังได้ภายในปี พ.ศ.2561 นายสกล กล่าว

Top