You are here
Home > News > กระทรวงพาณิชย์ประกาศความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เปิดตัว 5 หลักสูตรสำหรับการค้ายุคดิจิทัล

กระทรวงพาณิชย์ประกาศความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เปิดตัว 5 หลักสูตรสำหรับการค้ายุคดิจิทัล

กระทรวงพาณิชย์ประกาศความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สำหรับเอสเอ็มอีทุกกลุ่มที่สนใจอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเปิดตัว ๕ หลักสูตรใหม่ เจาะจงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เรียนและธุรกิจที่ชัดเจน เพิ่มรายวิชาที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้จริง และทันต่อสถานการณ์การค้าดิจิทัลในยุคปัจจุบัน

1158

 

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New  Economy Academy (NEA) ภายใต้การกำกับดูแลของ ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานเปิดตัวหลักสูตรใหม่และประกาศความพร้อมในการให้บริการของสถาบันฯ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ.รัชดาภิเษก

003

หลังจาก NEA เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งแบบเข้ามาอบรมด้วยตัวเองและอบรมออนไลน์รวมแล้วกว่า ๒๐,๖๗๘ ราย ขณะนี้สถาบันฯ มีความพร้อมแบบครบวงจรแล้วในการเปิดให้บริการเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ที่มีความสนใจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยสถาบันฯได้มีการปรับปรุงห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในตัวอาคาร ทั้งนี้  ล่าสุดได้เปิดตัว 5 หลักสูตรใหม่ที่ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรเดิม โดยอาจารย์ที่มีความชำนาญ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการออกแบบหลักสูตรของเนื้อหาได้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ตรงความต้องการ เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง ตามกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีความต้องการและทิศทางการพัฒนาสินค้า และการเข้าตลาดที่ต่างกัน โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2561 ให้ถึง 3๐,๐๐๐ ราย

000

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรใหม่ทั้ง 5 หลักสูตรใหม่นั้น ประกอบด้วย คือ

1.) New Economy Amplifier เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้ความรู้และความชำนาญในด้านเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด เป็นการสร้างความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอื่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาทิเช่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ อาจารย์ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น โดยมีกระบวนการสอนตั้งแต่การเข้าอบรมความรู้ ฝึกภาคปฏิบัติ และทดลองปฏิบัติจริง

2.) New Economy Foundation หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการมือใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ ให้มีศักยภาพในตลาด สามารถเริ่มเข้าตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเช่น บุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

3.) IT4SMEs เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน IT ให้กับผู้ประกอบการ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยทักษะด้าน E-Business รวมไปถึงความเข้าใจในธุรกิจ และกระบวนการต่างๆ เช่น การตลาดดิจิทัล(Digital Marketing) ระบบการชำระเงินออนไลน์ และระบบการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดสมรรถภาพของธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

4.) New Economy Driver หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ก้าวเข้าสู่เวทีโลก กลุ่มเป้าหมายของระดับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการตามกลุ่มประเภทสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยในระยะแรกจะได้พัฒนาหลักสูตรนำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5.) New Economy Connector เป็นเวทีสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างบุคลากรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มภูมิภาค โดยในระยะเริ่มต้นจะได้เน้นภายในกลุ่มประเทศ CLMVT เพราะปัจจุบันเป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่งออกจากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และมีเป้าหมายที่จะขยายต่อไปในระดับโลก สร้างศักยภาพบุคลากรจากมุมมองธุรกิจจริงเน้นข้อมูลเชิงลึกสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม การทดลองปฏิบัติด้วยวิธีต่างๆ และการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศคู่ค้าโดยเมื่อวันที่ 30 พย. -3 ธค.60 สถาบัน NEA ได้จัดหลักสูตรอบรม CLMVT Executive Program on New Economy (CLMVT-EXP) พร้อมเชิญผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชน ของไทยและกลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 60 ราย จาก 5 ประเทศ ตลอดจนผู้แทนสถาบันการศึกษาชั้นนำด้าน Entrepreneurship และ Innovation ของโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศในเศรษฐกิจยุคใหม่ การสร้างเครือข่ายกับผู้นำและองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ซึ่งประสบผลสำเสร็จอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดทำการประเมินผลผู้ประกอบการด้วยว่ามีความพร้อมในการพัฒนาสินค้า การตลาด และการส่งออก ได้มากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดทำหลักสูตรการอบรมต่อไปสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โทร.02 507 7999 ต่อ 8158, 8145, 8109 หรือสายด่วน 1169 หรือติดตามความเคลื่อนไหว ผ่านทาง https://nea.ditp.go.th และเฟซบุ๊ค : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

Top