You are here
Home > News > หลักสูตร Branding กับ BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Branding กับ BrandKU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในยุคที่แบรนด์ต้องเผชิญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของแบรนด์ต้องการกลยุทธ์เพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้าและองค์กร ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทำ หลักสูตร “แบรนด์ผู้นำ” BrandKU EXT หลักสูตรเดียวที่ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ “แบรนด์ และ “ชื่อเสียงของแบรนด์” แบบครบถ้วนที่สุด

BrandKU VDO.mp4_20180103_100533.305

โดย ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร “แบรนด์ผู้นำ” BrandKU EXT กล่าวว่า “หลักสูตร Brand KU นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างภาพลักษณ์แห่งการเป็นผู้นำแก่เหล่าผู้บริหารหรือ CEO สร้างกระบวนการในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน โดยหัวใจของการสร้างแบรนด์ที่ดี คือการเป็นผู้ให้หรือการตอบแทนสังคมและประเทศชาติ

ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้อำนวยการหลักสูตร “แบรนด์ผู้นำ” BrandKU EXT

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 062-426-4145

Email: brandku.info@gmail.com

www.brandku.net

Top