You are here
Home > Top Story > เฮดจ์ฟันด์แห่ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา

เฮดจ์ฟันด์แห่ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา

Autonomous NEXT ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านฟินเทค เปิดเผยว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าราคาของสกุลเงินเหล่านี้มีความผันผวนอย่างมาก

Autonomous NEXT ระบุว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวมีจำนวน 226 กองทุนทั่วโลก จากจำนวน 110 กองทุนเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่มีเพียง 55 กองทุนในวันที่ 29 ส.ค.ปีที่แล้ว และเพียง 37 กองทุนในช่วงต้นปีที่แล้ว

กองทุนเฮดจ์ฟันด์เหล่านี้มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการแห่งละ 3.5-5.0 พันล้านดอลลาร์

Fintech Success Pic

Top