You are here
Home > Top Story > ก.ล.ต. เสนอหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใช้ฟินเทคให้บริการการลงทุน เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงตลาดทุน

ก.ล.ต. เสนอหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการใช้ฟินเทคให้บริการการลงทุน เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) มาใช้ในการวิเคราะห์ แนะนำ และตัดสินใจลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ในการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึงและได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

IT Architecture Pic

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนนำฟินเทคมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ลงทุน อาทิ การนำอัลกอรึทึม (algorithm) หรือชุดของคำสั่ง (coding) ของคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือเป็นการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในวงกว้าง สามารถใช้ตลาดทุนในการลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

ก.ล.ต. ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยเน้นให้การให้บริการได้มาตรฐานและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (putting investors first) และได้มีการหารือเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องดังกล่าว โดยแนวทางที่เสนอและเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่จะนำฟินเทคมาใช้ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดเป็นนโยบายในระดับคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่จะให้ความสำคัญกับการนำฟินเทคมาใช้
(2) มีบุคลากรที่เข้าใจหลักการพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีมาใช้
(3) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา/พิจารณานำฟินเทคมาใช้
(4) มีระบบควบคุมและสอบทานการทำงานของอัลกอรึทึม
(5) มีระบบรองรับการเก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า
(6) มีการเปิดเผยขอบเขตและข้อจำกัดในการให้บริการของระบบให้ลูกค้าทราบ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6456, 0-2263-6071 หรือทาง e-mail phakhaku@sec.or.th หรือ kunpatu@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561
Top