You are here
Home > Top Story > บทลงโทษทางอาญา ของกฏหมายเงินดิจิทัล มีทั้งจำคุกและปรับเงินสูงสุด 2 เท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย

บทลงโทษทางอาญา ของกฏหมายเงินดิจิทัล มีทั้งจำคุกและปรับเงินสูงสุด 2 เท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย

นอกจากการให้คำจัดกัดความของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลแล้ว พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ยังมีบทลงโทษทางอาญา สำหรับผู้กระทำความผิดในด้านต่างๆ เอาไว้ด้วย ซึ่งมีวงเงินค่าปรับสูงถึง 2 เท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย รวมถึงมีโทษจำคุกในบางความผิด ตัวอย่างเช่น

shutterstock_795473425

โทษของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้นั้นได้เสนอขาย แต่ทั้งนี้ เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 500000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

หรือกรณีเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข มีโทษปรับไม่เกิน 500000  แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ส่วนโทษของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก็มีการระบุไว้ ตัวอย่างเช่น การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี และปรับตั้งแต่ 2-5 แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

หรือหากเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน อันนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลหรือที่อยู่ในความครอบครองของนิติบุคคลนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือกรณีการหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน จำคุกตั้งแต่ 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 5 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท

 

นี่เป็นเพียงบางส่วนของบทลงทางอาญาเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถศึกษาได้จาก พรก. ฉบับเต็ม ได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/43.PDF

 

 

 

 

 

Top