You are here
Home > News > คุณแม่อธิการ ม.หอการค้าไทยขอเซลฟี่ ตอกย้ำเด็กหัวการค้าผู้นำนวัตกรรม พร้อมจับมือเครือรพ.พญาไท-เปาโล เสริมศักยภาพผ่าน Hybrid Learning ติดอาวุธทางปัญญาฝ่ายุคดิจิทัล

คุณแม่อธิการ ม.หอการค้าไทยขอเซลฟี่ ตอกย้ำเด็กหัวการค้าผู้นำนวัตกรรม พร้อมจับมือเครือรพ.พญาไท-เปาโล เสริมศักยภาพผ่าน Hybrid Learning ติดอาวุธทางปัญญาฝ่ายุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันหลักทางการศึกษาด้านค้าและบริการของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจและบริการของไทยไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัล ทำให้เกิดรูปแบบของธุรกิจและแพลตฟอร์มใหม่ที่ต้องสามารถตอบสนองและเข้าถึงตลาดและบริการได้อย่างกว้างขวาง จึงได้วางกรอบวิสัยทัศน์ให้ เป็นสถาบันหลักทางการศึกษาด้านการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
DSC_4108

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จากทุกคณะและสาขา ฝึกฝนทักษะพื้นฐานการโค้ด (Coding) หรือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ โดยมีการเปิดสอนวิชา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding) วิชานี้จะช่วยฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างคำสั่งให้โปรแกรมทำงานให้ตามที่เราต้องการได้ หากผู้ประกอบการมีทักษะการ Coding จะช่วยให้พวกเขาต่อยอดความคิดไปได้ไกลกว่าเดิม สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning หรือ WIL

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรMBAออนไลน์ ร่วมกับเครือรพ.พญาไท-เปาโลร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 4D ประกอบด้วย Disruptive Business Trend, Design Thinking, Digital Transformation, และ Digital Business Canvas อีกทั้งพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning Platform ซึ่งเป็นการผสมผสานจุดแข็งของการเรียนรู้ในห้องเรียน กับ Digital Learning สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อ Disruption อย่างยั่งยืน โดยคณาจารย์หลักสูตรMBAออนไลน์ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความสามารถทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับบุคลากรในเครือโรงพยาบาลเบื้องต้น 200 คน เพื่อเสริมศักยภาพความสามารถของบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมใหม่

โครงการ Hybrid Learning นี้จะเป็นโครงการนำร่องของ Center of Interactive Learning หรือ CIL (ซีล) ศูนย์รวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่บุคลากร สามารถถ่ายทอดความรู้ ด้วยการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามนโยบายเครือรพ.พญาไท-เปาโล เป็นการต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ทุกระดับ เข้าถึงองค์ความรู้ที่กว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และลงมือทำ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทกล่าวว่า “วันนี้รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรMBAออนไลน์ได้ร่วมจับมือกับเครือโรงพญาบาลพญาไท-เปาโล เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของเราเป็นที่แรกของประเทศไทย รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนองในหลากหลายอาชีพ มีรูปแบบเฉพาะเป็น Micro learningซึ่งสามารถเรียนที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรก็ตาม โดยเฉพาะ MBAที่มีมาถึง 24 รุ่น บ่มเพาะบุคลากรกว่า 1,000 คน  ครั้งนี้เราให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถเชิงนวัตกรรมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาประเทศไทยสู่ Trade & Service 4.0 ที่สำคัญส่งเสริมการผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด โดยเน้นให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและสร้างคุณค่าในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งในกลุ่มบุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจและบริการของประเทศไทย”

Top