You are here
Home > News > สสว.จับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนุน SMEs โตต่อเนื่องยั่งยืนสู่สากลผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

สสว.จับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หนุน SMEs โตต่อเนื่องยั่งยืนสู่สากลผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

ปัจจุบันโรงงานต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก็คือ การปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการดำเนินงานและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาจากผลิตภาพการผลิตที่ตกต่ำ ซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกตามสภาวะแวดล้อมของตลาดโลกปัจจุบันได้นั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องผลิตภาพ (Productivity) โดยรวมของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ต้องคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปด้วย

sme

ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SMEs สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ SMEs เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี และได้กำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564

นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า “จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้อย่างเข้มข้นแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดรวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรม “การเพิ่มผลิตภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการอบรมหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค 4.0”  ที่สำคัญยังสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity), ทางด้านการลดของเสีย, ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น IoT หรือ Smart Electronic หรือ Automation & Robotic, ทางด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ หรือ การขนส่ง หรือ การตลาด ตลอดจนสนับสนุนด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดได้”

sme2

Top