You are here
Home > Top Story > Facebook ประกาศทุ่มกว่า 30,000 ล้านบาทสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์เป็นแห่งแรกในเอเชีย

Facebook ประกาศทุ่มกว่า 30,000 ล้านบาทสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์เป็นแห่งแรกในเอเชีย

Facebook ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทจะทุ่มเงิน 1,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือราว 32,800 ล้านบาท ในการสร้างศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในเอเชีย และแห่งที่ 15 ในโลก
fbdc2
ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นอาคารสูง 11 ชั้น มีพื้นที่ 170,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2565เฟซบุ๊กระบุถึงสาเหตุหลายประการในการเลือกสิงคโปร์เป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล ซึ่งได้แก่ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง, การมีพนักงานในท้องถิ่นที่มีความรู้, การที่รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสะดวกต่อการขออนุญาตในการก่อสร้างทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นสถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชั่นของเฟซบุ๊ก และการให้บริการต่อผู้ใช้งาน
Top