You are here
Home > News > ITEL เข้ารับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำปี 2561

ITEL เข้ารับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ประจำปี 2561

นายณัฐนัย อนันตรัมพร (จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  หรือ ITEL เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง ความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 สำหรับ  ITEL ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

S__34308101

Top