You are here
Home > News > “Fujitsu Asia Conference 2018” ชูเทคโนโลยีความสำเร็จก้าวล้ำด้วย AI และ IoT

“Fujitsu Asia Conference 2018” ชูเทคโนโลยีความสำเร็จก้าวล้ำด้วย AI และ IoT

เมื่อเร็วๆ นี้ มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิสี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย มร.อริมิชิ คูนิซาวา Corporate Executive Officer, SVP, Head of Asia Region, Fujitsu Asia, Fujitsu Limited  และ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขาย  บริษัท ฟูจิสึ  (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารฟูจิสึและท่านวิทยากร ได้ร่วมกัน ประกาศวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา Fujitsu World Tour 2018 – Asia Conference Bangkok  การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิอล Human Centric Innovation – Co-creation for Success ชูแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางของนวักรรมและความสำเร็จมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และ Internet of Things (IoT) เพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางด้านดิจิอลสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ

Fujitsu Asia Conference 2018

โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียริร่วมกล่าวสัมมนา คุณแดน ศรมณี  Global Brand Lead, Line Corporation Participants และ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคู่ค้า พันธมิรและผู้สนใจร่วมงานสัมมนาจำนวนมาก ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

 

Top