You are here
Home > News > ม. เกษตร หนุน”บริษัทเด็กปั้น” สร้างงาน Digital Marketing เสริมทัพSMEsและธุรกิจไทย

ม. เกษตร หนุน”บริษัทเด็กปั้น” สร้างงาน Digital Marketing เสริมทัพSMEsและธุรกิจไทย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได้จัดตั้งโครงการบริษัท “เด็กปั้น” โดยการเปิดรับนักศึกษา ชั้นปีที่1-4 ทุกคณะเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิบัติและทำงานจริงอย่างมืออาชีพ ด้านDigital Marketing สืบเนื่องจากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแนวใหม่ ที่ไม่เน้นการสอนในตำราเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้บัณฑิตจบใหม่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อให้นักศึกษามีประการณ์จริง และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ที่สำคัญยังเป็นกำลังในการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจSMEsและธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เปิดเผยว่า “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งบริษัท “เด็กปั้น” โดยเปิดรับนักศึกษาทุกคณะที่มีคุณสมบัติด้านทัศนคติ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจด้าน Digital Marketing เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนการทำงาน ซึ่งระยะแรกนี้มีจำนวน 36 คน โดยแบ่งเป็น ฝ่ายaccount executive , Marketing Planner, Creative, Copy writer, Art director เพื่อสร้างผลงานทางธุรกิจด้าน Digital Marketing ให้กับภาคธุรกิจSMEsและธุรกิจขนาดใหญ่ คณะได้มีเป้าหมายในการขยายโครงการดังกล่าวให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ปัจจุบันประกอบด้วยลูกค้าที่สำคัญในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียน ข้าวโพดพรีเมี่ยม โดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆในครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างจริงจังทางธุรกิจระหว่างนิสิต นักศึกษาและเจ้าของภาคธุรกิจต่างๆในราคาที่ย่อมเยา ด้วยระบบการทำงานแบบมืออาชีพพร้อมการติดตามประเมินงานอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์  ให้คำแนะนำปรึกษาและดึงเอาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักศึกษา ให้ออกมา ซึ่งแคมเปญที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดี เป็นการสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างดี เพื่อเป็นตัวเลือกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ”

 

นายจุตินันท์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เปิดเผยว่า “มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยตนเองมีโอกาสในการฝึกงานกับสถานประกอบการจริงมาก่อน จึงได้นำเอาประสบการณ์ช่วยชี้แนะในให้รุ่นน้องในโครงการเพื่อทำธุรกิจจริง โครงการนี้ทำให้ตนเองและผู้เข้าโครงการคนอื่น ได้ลงมือทำงานจริงก่อนเรียนจบเป็นบัณฑิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญยังได้ช่วยเหลือธุรกิจSMEsที่มีงบค่อนข้างจำกัด การเข้าไปช่วยด้าน Digital Marketing คนรุ่นใหม่อย่างนิสิตนักศึกษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ตอบโจทย์ยุคใหม่พฤติกรรมของผู้บริโภค”

 

นางสาว ปิยวรรณ์ ศรีทาพักษ์ นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่3 เล่าว่า “โครงการนี้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองต้องการในการเป็นนักการตลาด โดยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ คิดคอนเทนต์ทางการตลาด ตนเองมีความสุขและประทับใจมาก พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจในการออกไปทำงานในสถานประกอบการจริง เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง ที่สำคัญมีรายได้นำมาช่วยเหลือตนเองและครอบครัว”

 

นางสาว นันทิตา ชัยธนพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะบัญชี กล่าวว่า “บริษัทเด็กปั้นทำให้ตนเองได้มองเห็นมุมมองการทำงานของผู้คนมากขึ้นและได้นำมาปรับใช้ในการทำงานจริง ได้พบมิตรภาพจากการทำงาน และได้รับความรู้ด้านDigital Marketing  อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับองค์กร บริษัทต่างๆที่มีรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป”

 

โครงการบริษัท”เด็กปั้น” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการต่อยอดและขยายเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านDigital Marketing ให้สามารถเข้ามาหาประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดภาคธุรกิจของจริง ให้สามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จากการลงมือทำจริง ที่สำคัญยังมุ่งมั่นในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุน Digital Marketing ภาคธุรกิจต่างๆและSMEsของประเทศไทย

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ได้จัดตั้งโครงการบริษัท “เด็กปั้น” โดยการเปิดรับนักศึกษา ชั้นปีที่1-4 ทุกคณะเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิบัติและทำงานจริงอย่างมืออาชีพ ด้านDigital Marketing สืบเนื่องจากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาแนวใหม่ ที่ไม่เน้นการสอนในตำราเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นให้บัณฑิตจบใหม่สามารถทำงานได้ทันที เพื่อให้นักศึกษามีประการณ์จริง และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ที่สำคัญยังเป็นกำลังในการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจSMEsและธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย

 

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ และสื่อสารองค์กร รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ เปิดเผยว่า “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งบริษัท “เด็กปั้น” โดยเปิดรับนักศึกษาทุกคณะที่มีคุณสมบัติด้านทัศนคติ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจด้าน Digital Marketing เข้าสู่กระบวนการฝึกฝนการทำงาน ซึ่งระยะแรกนี้มีจำนวน 36 คน โดยแบ่งเป็น ฝ่ายaccount executive , Marketing Planner, Creative, Copy writer, Art director เพื่อสร้างผลงานทางธุรกิจด้าน Digital Marketing ให้กับภาคธุรกิจSMEsและธุรกิจขนาดใหญ่ คณะได้มีเป้าหมายในการขยายโครงการดังกล่าวให้กับภาคธุรกิจต่างๆ ปัจจุบันประกอบด้วยลูกค้าที่สำคัญในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น โครงการหมู่บ้านอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ชุดนักเรียน ข้าวโพดพรีเมี่ยม โดยการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆในครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างจริงจังทางธุรกิจระหว่างนิสิต นักศึกษาและเจ้าของภาคธุรกิจต่างๆในราคาที่ย่อมเยา ด้วยระบบการทำงานแบบมืออาชีพพร้อมการติดตามประเมินงานอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์  ให้คำแนะนำปรึกษาและดึงเอาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักศึกษา ให้ออกมา ซึ่งแคมเปญที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดี เป็นการสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างดี เพื่อเป็นตัวเลือกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการประกอบธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ”

 

นายจุตินันท์ ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เปิดเผยว่า “มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยตนเองมีโอกาสในการฝึกงานกับสถานประกอบการจริงมาก่อน จึงได้นำเอาประสบการณ์ช่วยชี้แนะในให้รุ่นน้องในโครงการเพื่อทำธุรกิจจริง โครงการนี้ทำให้ตนเองและผู้เข้าโครงการคนอื่น ได้ลงมือทำงานจริงก่อนเรียนจบเป็นบัณฑิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญยังได้ช่วยเหลือธุรกิจSMEsที่มีงบค่อนข้างจำกัด การเข้าไปช่วยด้าน Digital Marketing คนรุ่นใหม่อย่างนิสิตนักศึกษาสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ตอบโจทย์ยุคใหม่พฤติกรรมของผู้บริโภค”

 

นางสาว ปิยวรรณ์ ศรีทาพักษ์ นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่3 เล่าว่า “โครงการนี้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองต้องการในการเป็นนักการตลาด โดยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ คิดคอนเทนต์ทางการตลาด ตนเองมีความสุขและประทับใจมาก พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง และสร้างความมั่นใจในการออกไปทำงานในสถานประกอบการจริง เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง ที่สำคัญมีรายได้นำมาช่วยเหลือตนเองและครอบครัว”

 

นางสาว นันทิตา ชัยธนพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะบัญชี กล่าวว่า “บริษัทเด็กปั้นทำให้ตนเองได้มองเห็นมุมมองการทำงานของผู้คนมากขึ้นและได้นำมาปรับใช้ในการทำงานจริง ได้พบมิตรภาพจากการทำงาน และได้รับความรู้ด้านDigital Marketing  อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับองค์กร บริษัทต่างๆที่มีรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป”

 

โครงการบริษัท”เด็กปั้น” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการต่อยอดและขยายเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านDigital Marketing ให้สามารถเข้ามาหาประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดภาคธุรกิจของจริง ให้สามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ จากการลงมือทำจริง ที่สำคัญยังมุ่งมั่นในการเข้าช่วยเหลือสนับสนุน Digital Marketing ภาคธุรกิจต่างๆและSMEsของประเทศไทย

Top