You are here
Home > Top Story > ผลสำรวจระบุ 81.9% คน กทม ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ กสิกรไทยครองแชมป์

ผลสำรวจระบุ 81.9% คน กทม ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ กสิกรไทยครองแชมป์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,207 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 22 – 25 เมษายน 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

bsrupoll-mobilebanking

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในมุมมองต่างๆของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ การใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน ความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) รวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 23.3 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 17.1 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.6 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 15.2 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 9.9 และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 23.6 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 19.5 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 16.1 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 14.3 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ร้อยละ 9.3

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ร้อยละ 81.9 และ ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ร้อยละ 25.0 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 18.8 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 16.0 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ร้อยละ 13.8 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) ร้อยละ 10.1

มีความพึงพอใจต่อการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ร้อยละ 25.6 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) ร้อยละ 18.6 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) ร้อยละ 17.6 อันดับที่สี่คือธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) ร้อยละ 13.1 และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) ร้อยละ 9.2

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 92.3 และสมัครใช้บริการ PROMPT PAY (พร้อมเพย์) ร้อยละ 72.7

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร ร้อยละ 24.4 อันดับที่สองคือ การพัฒนาการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ ร้อยละ 22.0 อันดับที่สามคือ เพิ่มจำนวนตู้อัตโนมัติ (ATM,CDM) ให้มีจำนวนมากขึ้น ร้อยละ 20.9 อันดับที่สี่คือ เพิ่มจำนวนสาขาของธนาคารให้มีจำนวนมากขึ้น ร้อยละ 19.7 และอันดับที่ห้าคือ เพิ่มการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ร้อยละ 12.3

Top