You are here
Home > News > Bangkok FinTech Fair 2019 งานแสดงนวัตกรรมทางการเงินในโลกดิจิทัลเริ่มแล้ว

Bangkok FinTech Fair 2019 งานแสดงนวัตกรรมทางการเงินในโลกดิจิทัลเริ่มแล้ว

Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เป็นการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปี 2561 เน้นบริการทางการเงินสาหรับประชาชนและ SME และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถให้บริการจริงอย่างแพร่หลาย การจัดงานในปีนี้จึงได้ขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นโดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ ทั้งภาคสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชาระเงิน บริษัทด้านฟินเทคและเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร นอกจากนี้ยังได้ครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านบริการทางการเงินและการชาระเงินโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

Bangkok FinTech Fair 2019
Bangkok FinTech Fair 2019

ภายในห้อง Main Conference Hall จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงินที่เป็นโครงการชั้นนาของไทยและต่างประเทศ ในขณะที่ห้อง Technology Talk มีการพูดคุยและนาเสนอพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงินอย่างเจาะลึก นอกจากนั้นมีการ showcase ความสาเร็จของความร่วมมือด้านฟินเทคของอาเซียนในห้อง ASEAN FinTech Connectivity รวมทั้งการออกบูธของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชาระเงิน บริษัทด้านฟินเทคและเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศที่นาเทคโนโลยีทางการเงินล่าสุดมาแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริงและมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

 

อีก Highlight ของงานคือ การแถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ การยกระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ National Digital Identity (NDID) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และการเปิดตัวบริการ “MyPromptQR” ซึ่งเป็น QR Payment รูปแบบใหม่ที่ขยายสู่ภาคธุรกิจ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนการใช้บริการทางการเงินและการชาระเงินทางดิจิทัลที่สาคัญของประเทศต่อไป

 

Top