You are here
Home > Technology > อะไรคือปัจจัยที่ฉุดรั้งแผนการก้าวสู่ความสำเร็จ Digital Transformation

อะไรคือปัจจัยที่ฉุดรั้งแผนการก้าวสู่ความสำเร็จ Digital Transformation

ยักษ์ใหญ่วงการสื่อสารและเทคโลยีชี้การสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างทีมไอทีและการขยายธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในแผนกลยุทธ์ของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการทำ Digital Transformation

 

จากรายงาน Digital Means Business Report 2019 จัดทำโดยเอ็นทีที  พบว่ามีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจที่พึงพอใจอย่างมากต่อการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) แม้ว่า 3 ใน 4 ขององค์กรเหล่านั้นยังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านองค์กร

Infographic_01

องค์กรธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ถึงกระนั้นก็ตามองค์กรเหล่านั้นยังมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และหากองค์กรไม่สามารถสร้างภาวะผู้นำในการเปลี่ยนผ่านที่เข้มแข็งได้ และไม่ให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนบุคคลากรภายใน อาจทำให้แผนการดำเนินงานในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัลไม่ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

 

โดยรายงานพบว่า

  • 71 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินการเปลี่ยนผ่านในระยะเริ่มต้น เชื่อว่าการปรับโครงสร้างของธุรกิจและการปรับวิธีการดำเนินการเป็นพื้นฐานแรกของการทำ Digital Transformation
  • ขณะที่ 49 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ทีมผู้นำขององค์กรมีทักษะที่เหมาะสมในการจัดการและดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
  • อย่างไรก็ตาม การขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของการทำ Digital Transformation

 

ปัจจัยดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ผู้นำองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำหนดลำดับความสำคัญของพฤติกรรมและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันแนวทางและวิธีการการเปลี่ยนผ่านองค์กรในเชิงรุกและกลยุทธ์ให้มากขึ้น

 

รายงานยังแสดงให้เห็นว่า องค์กรสามารถตระหนักถึงคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ทั้งยังมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเติบโตทางดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบขององค์กร อย่างไรก็ตาม การขาดความร่วมมือที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างทีมไอที และการขยายธุรกิจขององค์กร เป็นปัจจัยฉุดรั้งความก้าวหน้าขององค์กรต่อการทำ Digital Transformation

2019 Digital Means Business Benchmarking Report Overall Infographic

ทั้งนี้ รายงานพบว่า

  • มีเพียง 29 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจ ดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัลโดยสร้างความร่วมมือระหว่างทีมไอทีและหน่วยงานธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • ขณะที่ 42 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ทีมบริหารธุรกิจและทีมไอทีมีแนวทางการบูรณาการระหว่างกันมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนผ่าน Chief Digital Officer อย่างไรก็ตาม มีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ที่มีความพึงพอใจอย่างมาก และเห็นว่าการวางแผนต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เกือบครึ่งโดยประมาณ 49 เปอร์เซ็นต์ ของการทำ Digital Transformation ในองค์กรยังคงดำเนินงานโดยทีมไอทีเป็นหลัก

 

Wayne Speechly, VP of Advanced Competencies บริษัท เอ็นทีที กล่าวว่า องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อเป็นฐานในการต่อยอดการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสร้างโอกาสในเชิงคุณค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องจากการที่องค์กรเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

 

นาย Wayne กล่าวต่อว่า องค์กรควรลดความสำคัญต่อการทำแผนดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบให้น้อยลง โดยมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัลให้รอบคอบและถี่ถ้วนมากขึ้น เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและมีการดำเนินการที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่จริงจังและมีความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง

 

งานวิจัยดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยการสำรวจความคิดเห็นจาก 1,150 ผู้บริหารชั้นนำใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรม จาก 15 ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกต่อวิธีการที่ผู้บริหารมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงความท้าทายจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation รวมทั้งคุณค่าทางธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านองค์กรเพื่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Means Business Report 2019 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์

Top