You are here
Home > News > สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชู 3 อาชีพ สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชู 3 อาชีพ สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เมื่อเร็วๆนี้สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน :TPQI)จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง โดยได้รับเกียรติจาก นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประธานเปิดงานและคุณสมพงศ์ นครศรี อดีตประธานกรรมการบริหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และประธานบริษัท บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่า “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อเสนอข้อคิดเห็นถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพทั้ง 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักพัฒนาระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมและอาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคต การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “value – based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึง การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม”

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

“ที่สำคัญการจัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถในการประกอบอาชีพ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ และสามารถใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำลังคนของประเทศทั้งผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับสูง แต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องการต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถนำไปเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิและการรับรองอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและระดับสากลเพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไป และทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากล

Top