You are here
Home > News > แบงก์ชาติเอาจริง เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ หวังกระตุ้นคุณภาพบริการแก่ประชาชน

แบงก์ชาติเอาจริง เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ หวังกระตุ้นคุณภาพบริการแก่ประชาชน

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ธปท. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง

shutterstock_1302310741

การดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประชาชน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ เห็นได้จากปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการให้บริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ธปท. จึงได้ออกหนังสือเวียนเลขที่ ธปท. ฝตท.(01) ว.1208/2562 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์และ ธปท. เปิดเผยในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส เริ่มเปิดเผยข้อมูลของไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

การเปิดเผยภาพรวมข้อมูลสถิติดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) หัวข้อ “เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/คุณภาพบริการทางการเงิน” และเลือก “สถิติระบบขัดข้องผ่านบริการสำคัญ” ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารพาณิชย์โดยตรง หรือสอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

โดยสถิติประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ใครครองแชมป์ระบบขัดข้องก็ลองพิจารณากันดูนะครับ

bank error

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Top