You are here
Home > News > ครั้งแรกกับการกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอทีวางแพลตฟอร์มอนาคต OSS

ครั้งแรกกับการกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอทีวางแพลตฟอร์มอนาคต OSS

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)  ผนึกความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและเอกชน จัดเวทีประชุมระดมพันธมิตร (Call for Partnership) หัวข้อ Government Service Platform/Digital ID/การสร้างศักยภาพของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ พร้อมวางยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มงานบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ One Stop Service : OSS แบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายThailand 4.0

นางไอรดา เหลืองวิไล

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า DGA เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุม Call for Partnership ขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอภิปรายและทำ workshop เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน National Digital ID, Government Data Exchange กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดบริการภาครัฐสู่การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

IMG_0003

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, กลุ่มประสานความร่วมมือ, กลุ่มสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่ม Digital service ยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองผ่านระบบดิจิทัล กลุ่ม Government Data Exchange นำเสนอเรื่องการวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างเป็น Data Lake เป็นต้น

IMG_9988

 

 

 

 

Top