You are here
Home > News > สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด คาดปี 2562 สามารถเบิกจ่ายเกินร้อยละ 80

สคร. เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด คาดปี 2562 สามารถเบิกจ่ายเกินร้อยละ 80

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สคร. ได้มีการเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อหารือแนวทางในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และผลักดันให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพพิจารณาเร่งการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2562 และสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 199,887 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และคาดว่าในปี 2562 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ 80 ของกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

หน่วย: ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายจริง

สะสม

ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

จำนวน 34 แห่ง

164,976 104,024 63%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 62 – ธ.ค. 62)

จำนวน 11 แห่ง

95,995 95,864 100%
รวม 45 แห่ง 260,971 199,887 77%

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) ซึ่งสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 แล้ว จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 104,024 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของกรอบลงทุนของปีงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 9 เดือน (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2562) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 95,864 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

        หน่วย : ล้านบาท

ชื่อรัฐวิสาหกิจ แผนเบิกจ่ายสะสม ผลการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละเบิกจ่าย/

แผนเบิกจ่ายสะสม

1.   ปีงบประมาณ จำนวน 34 แห่ง (รวม) 164,976 104,024 63%
     1.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย 76,184 33,460 44%
     1.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 28,472 28,471 100%
     1.3 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 17,912 13,202 74%
     1.4 การประปาส่วนภูมิภาค 13,000 7,761 60%
     1.5 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 6,203 1,639 26%
     1.6 การเคหะแห่งชาติ 4,677 3,985 85%
     1.7 การประปานครหลวง 4,500 4,500 100%
     1.8 องค์การเภสัชกรรม 2,034 1,451 71%
     1.9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,010 1,937 96%
     1.10 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,986 1,918 97%
     1.11 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,250 1,186 95%
     1.12 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 23 แห่ง 6,748 4,514 67%
2.   ปีปฏิทิน จำนวน 11 แห่ง (รวม) 95,955 95,864 100%
     2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 18,095 17,850 99%
     2.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 32,794 35,673 109%
     2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22,547 20,585 91%
     2.4 การไฟฟ้านครหลวง 10,253 12,166 119%
     2.5 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 4,263 2,767 65%
     2.6 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2,393 2,915 122%
     2.7 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2,480 891 36%
     2.8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2,137 2,040 95%
    2.9 รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง 1,032 976 95%
รวม 45 แห่ง 260,971 199,887 77%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปี 2561 – 2564) ของการประปานครหลวง สำหรับโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งทำให้ทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2562 ทั้งนี้ หากไม่รวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รฟท. และ กทพ. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะเท่ากับร้อยละ 92 ของแผน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สคร. จึงมีการติดตามและทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การเบิกจ่ายในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 รวมถึงในช่วงต้นปี 2563 เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยไม่เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Top