You are here
Home > News > กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือมจพ. จัดงานสัมมนา “Automation : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 จริงหรือ?”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือมจพ. จัดงานสัมมนา “Automation : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 จริงหรือ?”

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการรายย่อยหรือขนาดเล็กจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ ที่ผ่านมาผู้ประอบการหลายรายได้หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการผลิตมากขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ทันกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐเองก็ได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถปรับตัวเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

001

ล่าสุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสัมมนา “Automation : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 จริงหรือ?” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกๆภาคส่วนเห็นความสำคัญระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีส่วนเข้ามาเสริมศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม และเมื่อมีความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ นอกจากนี้เพื่อเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 (Smart SMEs) ผ่านเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้นโยบาย 4 เครื่องมือ 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เทคโนโลยีเป็นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ , Automation เป็นการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต, หุ่นยนต์โดยการลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตและสุดท้ายนวัตกรรมเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 กลยุทธ์ คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Connected Industries จัดกิจกรรม  3-Stage Rocket Approach หรือ จรวด 3 ขั้น โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาปรับใช้ เพื่อผลักดัน SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0

หุ่นยนต์อัตโนมัติ 3

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการ 3-Stage Rocket Approach ในขั้นที่ 1และ 2 ใช้เครื่องมือยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีไทย สู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลกับวิสาหกิจจำนวนกว่า 600 สถานประกอบการ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท ดังนั้นผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา“Automation : ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 จริงหรือ?” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น11 อาคาร SME Bank สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ สำรองที่นั่งก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562นี้ (ฟรีสัมมนารับจำนวนจำกัด)ผ่านระบบสแกน QR CODE

26 พย 62

Leave a Reply

Top