You are here
Home > Top Story > เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

เมโทรซิสเต็มส์ฯ มอบเครื่องพริ้นพร้อมถ่ายเอกสารให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้มอบเครื่องพิมพ์พร้อมถ่ายเอกสาร ให้แก่  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Top