You are here
Home > News > ฟูจิตสึรับเลือกเป็น “DX Company” ดีเด่นประจำปี 2563

ฟูจิตสึรับเลือกเป็น “DX Company” ดีเด่นประจำปี 2563

symbolmark

บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Digital Transformation Stock Selection (DX Stock) 2020” ภายใต้โครงการริเริ่มโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange – TSE)  โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation – DX)(1) โดยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจอย่างสิ้นเชิง และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

ความพยายามของฟูจิตสึในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่การเป็นบริษัท DX Company รวมไปถึงการเปิดบริษัท Ridgelinez Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน DX ภายในเครือบริษัท และการสร้างโมเดลธุรกิจแบ่งปันรายได้ผ่านการดำเนินการ Co-creation ร่วมกับลูกค้า ได้รับการชื่นชมอย่างมากจาก METI และ TSE  บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล “Competitive IT Strategy Company”(2) อย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอุตสาหกรรมและโมเดลธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในทุกอุตสาหกรรม มีธุรกิจหน้าใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมวงการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยด้วยความมุ่งมั่นใน “การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเชื่อมั่นในสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม”(3) ฟูจิตสึจะปรับใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินการ DX ภายในองค์กร เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จกับโครงการ DX พร้อมมุ่งแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เกี่ยวกับโครงการ “DX Company”

โครงการ “DX Company” ได้รับการเปิดตัวในปี 2563 โดยพัฒนาต่อยอดจากโครงการ “Competitive IT Strategy Company” ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะกลางจนถึงระยะยาว  นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทต่างๆ ได้รับคัดเลือกสำหรับโครงการ “DX Company”  ด้วยการมุ่งเน้นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (DX) โครงการใหม่นี้จะประเมินบริษัทต่างๆ ในแง่มุมที่เกี่ยวกับ 1) การประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2) การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ และ 3) โครงการริเริ่มในส่วนของกลยุทธ์การจัดการโดยอาศัยความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

DX เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์องค์กรของฟูจิตสึ

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการภายในและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การเสริมสร้างการบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูล และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรและทรัพยากรบุคคล ฟูจิตสึจะพัฒนาต่อยอดโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของตนเอง  ฟูจิตสึได้กำหนดดัชนีการส่งเสริม DX ภายใต้การสนับสนุนของ METI เพื่อให้เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและประเมินความคืบหน้าของการปฏิรูปอย่างสม่ำเสมอ และเร่งการปรับปรุง โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ฟูจิตสึใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบประมวลผล, AI, 5G, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้, คลาวด์, การจัดการข้อมูล และ IoT เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของลูกค้าใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ “การเตรียมความพร้อมสำหรับโลกดิจิทัล” “การปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มีอยู่” และ “การพัฒนาไปสู่โมเดลธุรกิจที่อาศัยระบบนิเวศน์”  ด้วยการชี้นำแนวทาง DX ให้กับลูกค้า ฟูจิตสึตั้งเป้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น DX Company พร้อมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยี

ความพยายามในการผลักดันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

  1. การพัฒนาธุรกิจ DX

นอกเหนือจากการจัดตั้งศูนย์การออกแบบ (Design Center) แห่งใหม่เพื่อรองรับการจัดการงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ฟูจิตสึจะจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า Ridgelinez Limited ซึ่งจะเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจ DX ภายในเครือบริษัทฟูจิตสึ และเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ DX โดยอาศัยระบบและแนวทางที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

ด้วยการปรับใช้ระบบบริหารจัดการโดยอาศัยข้อมูลอย่างรอบด้าน ฟูจิตสึจะผสานรวมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายโมเดลธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาโซลูชั่น DX สำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มข้อมูล และการทำ Co-creation ร่วมกับลูกค้า ภายใต้รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing)

  1. การสร้างไลฟ์สไตล์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่มุ่งเน้น “ข้อมูล” และ “บุคคล” โดยใช้เทคโนโลยี

ฟูจิตสึจะส่งเสริมโครงการต่างๆ เช่น “Work Life Shift”(4) ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมินการจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อมสำนักงาน และการใช้พื้นที่ในญี่ปุ่น รวมไปถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ฟูจิตสึจะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาบริการฟรีเพื่อรองรับการศึกษาและการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไป และสนับสนุนงานวิจัยโดยอาศัยเทคโนโลยี

สำหรับอนาคต ฟูจิตสึจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และครอบครัว รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชน และด้วยความพยายามที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฟูจิตสึจะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มกำลัง

Top