You are here
Home > News > สกสว.จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี 65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ยกระดับชาติ

สกสว.จัดเวทีชี้แจงจัดสรรงบประมาณปี 65 เร่งเครื่องหนุนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ยกระดับชาติ

Facobook4-01

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. ระบุว่าเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงกําหนดเวลา ขั้นตอน และกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดทำคำขอและการขอรับงบประมาณ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางการจัดสรรพร้อมข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ให้ตรงกับกรอบการพิจารณา เพื่อนำมาซึ่งการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว.

 

Leave a Reply

Top