You are here
Home > News > จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม การใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของนวัตกรรมและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย นายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยคุณภาพ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือ     ในครั้งนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของนิสิต การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงรุก เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ฐานข้อมูลของ BOL จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสังคม นอกจากนี้เมื่อนิสิตจบการศึกษาออกไปจะมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนรู้ ทำให้ง่ายในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

นายแจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   “โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย เกิดการพลิกผันของธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตัวเร่งที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับภาคการศึกษาที่ต้องปรับตัวเพื่อการพัฒนาทักษะของนิสิตให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในโลกอนาคต โดยนิสิตที่จบออกมาอย่างน้อยต้องมีทักษะด้านนวัตกรรม รู้จักการใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาผลงานใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงาน ซึ่งบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของนิสิตและการส่งเสริมนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ๆ และธรรมาภิบาลที่ดี”

Leave a Reply

Top