You are here
Home > News > TOSHIBA RUN ส่งมอบเงินวิ่งการกุศล 1.5 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช

TOSHIBA RUN ส่งมอบเงินวิ่งการกุศล 1.5 ล้านบาท ให้ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช

Toshiba RUN นคร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด  เป็นตัวแทนนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันวิ่งการกุศล “TOSHIBA RUN วิ่งขนอมสิชล คนเมืองคอน” สนามที่ จำนวน 1,500,000 บาท มอบแก่โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายแพทย์ทรงเกียรติ  เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช ให้เกียรติรับมอบ

โตชิบา ไทยแลนด์ ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้วทั้งสิ้น โรงพยาบาลใน จังหวัด มูลค่ารวม 4,400,000 บาท เริ่มที่ จ.จันทบุรี มอบให้ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 700,000 บาท, จ.อุบลราชธานี มอบให้ โรงพยาบาลมะเร็ง จำนวน 500,000 บาท จ.ราชบุรี มอบให้ โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 700,000 บาท จ.เชียงราย มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ จำนวน 1,000,000 บาท และล่าสุดสนามที่ จ.นครศรีธรรมราช มอบให้ โรงพยาบาลมหาราช จำนวน  1,500,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์สำหรับรักษาโรค ตอบรับวัตถุประสงค์การจัดงานด้วยปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ฉลอง 51 ปีแห่งความสำเร็จ

Leave a Reply

Top