You are here
Home > News > กลุ่มทรู ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2 : 5 อุตสาหกรรมอนาคต”

กลุ่มทรู ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2 : 5 อุตสาหกรรมอนาคต”

344_2_คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์_เสวนา5NewS-Curve2

กลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2 : 5 อุตสาหกรรมอนาคต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับ “อุตสาหกรรมดิจิทัล” ให้สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่โลกดิจิทัลหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ยุคนิวนอร์มัล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ หอการค้าไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กสทช. และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Leave a Reply

Top