You are here
Home > News > การระบาดของโควิด 2 ระลอกในรอบ 3 เดือน กระทบเส้นทางการฟื้นตัวของตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2564

การระบาดของโควิด 2 ระลอกในรอบ 3 เดือน กระทบเส้นทางการฟื้นตัวของตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2564

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่าภายใต้ความเสี่ยงที่การควบคุมการระบาดระลอก 3 ที่น่าจะใช้ระยะเวลานานกว่ารอบก่อนหน้า ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่เหลือของปีนี้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง จากการระบาดของโรคโควิดยังไม่ยุติลงในระยะเวลาอันใกล้ทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่ประเด็นของวัคซีนก็ยังมีเรื่องของระยะเวลาการฉีดให้กับประชาชนในประเทศและประสิทธิผลของวัคซีน และแม้ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้ แต่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติยังขึ้นอยู่กับนโยบายการเปิดประเทศของแต่ละประเทศเช่นกัน และที่สำคัญเหตุการณ์โควิดที่ระบาดเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ ทำให้ความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดลง  ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ น่าจะต่ำกว่าที่ประเมิน โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2564 จะมีจำนวนประมาณ 2.5 แสนคน – 1.2 ล้านคน เป็นการปรับลดประมาณการจากเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่มองว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 2.0 ล้านคน

Leave a Reply

Top