You are here
Home > Marketing > เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทย ชูความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลใหญ่ Gold Awards จากงาน HR Excellence Awards 2021 ประเทศสิงคโปร์

เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทย ชูความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คว้ารางวัลใหญ่ Gold Awards จากงาน HR Excellence Awards 2021 ประเทศสิงคโปร์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทย ตอกย้ำความสำเร็จ และการเป็นองค์กรยั่งยืนที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน คว้ารางวัลใหญ่ระดับ Gold Awards ด้าน Excellence in HR Change Management จากงาน HR Excellence Awards 2021 จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยน และทรานส์ฟอร์มองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ใส่ใจคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปกับเซ็นทรัลพัฒนา

นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ Head of People Group บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมใส่ใจดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ พนักงาน, ผู้เช่า, ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น ไปจนถึงสังคมและชุมชน การได้รับรางวัล Gold Awards ด้าน Excellence in HR Change Management สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา และการมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เท่าทันทุกสถานการณ์ ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมานอกจากบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค digital transformation แล้ว เรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับระบบการทำงานภายในองค์กร และการบริหารจัดการกับทรัพยากรบุคคล รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยน culture ขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย”

กลยุทธ์การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเซ็นทรัลพัฒนา แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้

  1. ด้านเทคโนโลยี (Digital Change) : พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ

–          HR Data Management: พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยเรื่องการบริหารจัดการและการเข้าถึงพนักงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบจ่ายเงินเดือน และเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆผ่านออนไลน์, ระบบบริหารจัดการ Time Attendance ของพนักงานผ่านออนไลน์ และระบบประเมินผลงานพนักงานผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

–          Smart Working System:  พัฒนาระบบจัดการ database เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของพนักงาน เช่น ระบบ smart sale สำหรับแผนก Leasing เพื่ออำนวยความสะดวกด้าน data base ผู้เช่าและราคาพื้นที่เช่า, ระบบ smart expense สำหรับทุกแผนกเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการทำงบประมาณเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น

–          Smart Communication: ริเริ่มใช้โปรแกรม Workplace (ที่คล้ายกับ Facebook ในที่ทำงาน) เพื่อสร้าง internal community ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลสำคัญต่างๆภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงพนักงานทุกคน รวมไปถึงการสื่อสารกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัลได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม CneXt bot ที่สามารถช่วยเหลือ ให้ข้อมูลคำแนะนำต่างๆกับพนักงาน และ health bot ที่สามารถ track ประวัติสุขภาพ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในช่วงที่มีวิกฤตโควิด19 อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Culture Change) : มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ เพื่อมีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน

ภายใต้ค่านิยมองค์กร 4 ประการ ได้แก่

–          Positivity คิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

–       Dynamism พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ปลูกฝังความเป็นนักบุกเบิกที่มุ่งมั่นนำพาประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

–          Customer Champion ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ และมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ

–          Community at Heart ใส่ใจ ดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตก้าวไปด้วยกัน ผูกพันอย่างยั่งยืน

–       พร้อมสร้างโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับ Equality & Diversity และมุ่งมั่นเป็น Best Workplace ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยใส่ใจ Well-Being ของพนักงานอีกด้วย

 

Top