You are here
Home > News > Krungthai Compass นำเสนอบทความ “เมื่อปรากฏการณ์ Pet Humanization เป็นปัจจัยเร่งให้ธุรกิจโฮ่งเหมียวเฟื่องฟู”

Krungthai Compass นำเสนอบทความ “เมื่อปรากฏการณ์ Pet Humanization เป็นปัจจัยเร่งให้ธุรกิจโฮ่งเหมียวเฟื่องฟู”

ปรากฏการณ์ Pet Humanization หรือพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวมีความเด่นชัดขึ้น ส่วนหนึ่งจากผลพวงของการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลค่าตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโลกมีแนวโน้มเติบโต และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 217,651 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 6.9 ล้านล้านบาทในปี 2026 หรือ เติบโตเฉลี่ยปีละ 7.2% (CAGR) ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในไทยคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าที่ 8.4% (CAGR) โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 66,748 ล้านบาท ในปี 2026


ผู้เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะจ่ายหนัก จ่ายเพิ่มเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและมีความสุขเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะคิดผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในระดับที่ Premium มากขึ้น เช่น บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงเฉพาะทาง บริการนักสืบสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารเสริมสัตว์เลี้ยง ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง และธุรกิจประกันภัยสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

Krungthai COMPASS แนะนำให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น การพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากโปรตีนจากพืชและแมลง รวมทั้งให้ความสำคัญการการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังควรใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ (BOI) เพื่อให้การต่อยอดธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น

 

Top