You are here
Home > Investor > Via ยื่นร่างเอกสารขึ้นทะเบียน ขอเปิดขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Via ยื่นร่างเอกสารขึ้นทะเบียน ขอเปิดขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Via Logo

Via ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนฉบับร่างที่ไม่ต้องเปิดเผยบน Form S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (“SEC”) เกี่ยวกับข้อเสนอในการเปิดขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเปิดขายและช่วงราคาในการเปิดขายหุ้นครั้งนี้ และคาดว่าเอกสารขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะมีผลหลัง SEC พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ

Top