You are here
Home > News > ไบเทค คว้ารางวัล Thailand Energy Award เดินหน้าองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน

ไบเทค คว้ารางวัล Thailand Energy Award เดินหน้าองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน

bitec

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) หนึ่งในสถานที่จัดงานมาตรฐานระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทอาคารควบคุมดีเด่นประจำปี 2563 ร่วมกับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ในนามกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญขององค์กรที่ได้รับการยอมรับและยกย่องเป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับประเทศ

 รางวัลดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของไบเทค ในการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน  โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและปฏิบัติงานโดยใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ไบเทค ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานในส่วนต่าง ๆ ของอาคารและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นและนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของไบเทคเรื่องการบริหารเพื่อความยั่งยืน อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED ทดแทนหลอดเดิม, งานเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Water Cooled Chiller) ประสิทธิภาพสูง, การเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU) บริเวณ EH101-104 ทดแทนของเดิม, การติดตั้งและปรับลดความถี่หอระบายความร้อน (Cooling Tower) แบบ Variable Speed Drive (VSD) ที่ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล  ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 491 กิโลวัตต์ โดยคิดเป็น 930,560 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเปรียบเทียบเป็นเงินที่ประหยัดได้ถึง 3,619,880 บาทต่อปี  อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ได้ 676,066 (kg-CO2) โดยประมาณ และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปทางศูนย์ฯ ยังมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 ไบเทคให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ไม่เพียงประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดอันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานธุรกิจของไบเทคที่ตั้งเป้าสู่การเป็นสถานที่จัดงานไมซ์สีเขียวชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

Top