You are here
Home > News > เคพีไอ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยปี 2564 แสดงจุดยืนองค์กรธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางบริหารเพื่อความยั่งยืน

เคพีไอ รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยปี 2564 แสดงจุดยืนองค์กรธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางบริหารเพื่อความยั่งยืน

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2564 ในงาน “TCC Best Awards 2021: คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” ปีที่ 19 (TCC Best Award 2021) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการบริหารงานของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์คืนสู่สังคม

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเคพีไอและเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในช่วงที่มีความท้าทายจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หรือผลกระทบจากภัยภิบัติต่าง ๆ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าด้วยการพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงาน เพื่อมอบประโยชน์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า คู่ค้า ประชาชนและพันธมิตรธุรกิจ ด้วยความจริงใจ  ซื่อสัตย์  และโปร่งใส”

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทย เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนในการเป็นต้นแบบที่ดีในการประกอบธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Top