You are here
Home > News > Deloitte ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการขายและชักชวนให้ลงทุนแก่บริษัท BlackRock ในแคนาดา

Deloitte ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการขายและชักชวนให้ลงทุนแก่บริษัท BlackRock ในแคนาดา

800px-Deloitte.svg

Deloitte Restructuring Inc. (“Deloitte”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติการจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท (“CCAA”) สำหรับ BlackRock Metals Inc., BlackRock Mining Inc., BlackRock Metals LP และ BRM Metals GP Inc. (เรียกรวมกันว่า “BlackRock”)

ได้เปิดกระบวนการขายและชักชวนให้ลงทุน (“SISP”) เพื่อขายธุรกิจ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และภาระงานต่าง ๆ ของบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโลหะพิเศษสัญชาติแคนาดาที่มีแผนร่วมสร้างโปรโจกต์โลหะผสมเหล็กที่ใช้โลหะหลายชนิด โดย BlackRock พิจารณาแผนในการพัฒนาและสร้างเหมือง โรงงานแปรรูป และโรงแยกโลหะออกจากแร่ ในรัฐควิเบกของแคนาดา เจาะจงละแวกชิบูกาโมและซากูเนย์เป็นพิเศษ

Top