You are here
Home > News > ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

แต่งตั้ง-copy

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายกระมล พูลเกษ ดูแลสายงาน Data and Analytics Division  นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์  ร่วมดูแลสายงาน Transaction and Wealth Banking Division

นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ดูแลสายงาน Marketing Management Division และดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ดูแลสายงาน Corporate Strategy and Innovation Division   

Top