You are here
Home > News > เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส จับมือเคมบริดจ์ แอสเซสเมนต์ พัฒนากรอบทักษะการทำงาน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ส่งเสริมศักยภาพการทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลง

เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส จับมือเคมบริดจ์ แอสเซสเมนต์ พัฒนากรอบทักษะการทำงาน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ส่งเสริมศักยภาพการทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลง

49753040_2212965975611980_7365494919772766208_n

เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส (Cambridge University Press) และเคมบริดจ์ แอสเซสเมนต์ (Cambridge Assessment) ได้พัฒนากรอบทักษะการทำงาน (Employability Skills Framework) ขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาทักษะทางสังคม กระบวนการคิด และอารมณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงาน กรอบทักษะดังกล่าวต่อยอดมาจากการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับความต้องการของนายจ้าง และสอดรับกับกรอบทักษะชีวิตของเคมบริดจ์ (Cambridge Life Competencies Framework) จนได้มาเป็นกรอบที่สะท้อนให้เห็นทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุด เพื่อให้เข้าใจความหมายของทักษะแต่ละอย่างได้ล้ำลึกยิ่งขึ้น และช่วยให้ครูอาจารย์นำไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้

เมื่อหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มผ่อนปรนมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบทดสอบรับรองคุณสมบัติเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ (Cambridge English Qualifications) ก็กลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง โดยบางประเทศกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดแล้ว นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาก็เริ่มวางแผนเดินทางและศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศด้วย

อย่างไรก็ดี สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการดึงดูดนักศึกษาและมอบประสบการณ์ที่ดี โดยนักศึกษาจำเป็นต้องรู้สึกมั่นใจว่าตนจะเดินทางได้อย่างปลอดภัย จะสัมผัสกับประสบการณ์การเป็นนักศึกษาได้อย่างเต็มที่เมื่อเดินทางถึง และที่สำคัญที่สุดคือต้องมั่นใจว่าเวลาและเงินที่ได้ทุ่มทุนไปนั้นจะมอบผลประโยชน์ในระยะยาว

ย้อนกลับไปก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 นั้น ผลสำรวจจากคิวเอส อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (QS Intelligence Unit) เปิดเผยว่า นักศึกษายกให้โอกาสในการจ้างงานเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำเหนือประโยชน์อื่น ๆ เช่น คุณภาพของการศึกษาหรือประสบการณ์ของนักศึกษา[1]

โอกาสในการทำงานมีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นหลังพ้นวิกฤตไปแล้ว เมื่อนักศึกษาต้องเตรียมเผชิญกับตลาดแรงงานที่แข่งขันดุเดือดมากขึ้น และเมื่อตำแหน่งงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษามีน้อย ประกอบกับความไม่มั่นคงอันเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจแบบจ้างแล้วจบ (gig economy) และแนวโน้มที่ว่าระบบอัตโนมัติจะกระทบต่อสายอาชีพต่าง ๆ มากขึ้นนั้น ทำให้ว่าที่นักศึกษาจำเป็นต้องทราบว่า การศึกษาของตนจะมอบทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ตนประสบความสำเร็

ทักษะของวันข้างหน้า

นักการศึกษามักพูดว่า พวกเขากำลังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมรับกับอาชีพที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่า หน้าที่การงานในวันข้างหน้าจะจำเป็นต้องใช้ทักษะทางสังคม กระบวนการคิด และอารมณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกสายอาชีพ โดยกรอบทักษะที่เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส จับมือเคมบริดจ์ แอสเซสเมนต์ พัฒนาขึ้นนั้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยนักศึกษาพัฒนาทักษะเหล่านี้

สำหรับทักษะในกรอบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ยกตัวอย่างเช่น

ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ผู้สมัครงาน… บริหารงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือได้หรือไม่ ทำงานเป็นทีมได้ดีหรือไม่ และทำผลงานที่มอบหมายให้ทำเป็นทีมได้ดีหรือไม่
การสื่อสารผู้สมัครงาน…นำเสนอมุมมองของตนเองได้ชัดเจนและทำได้ดีหรือไม่ ปรับแนวทางสื่อสารให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้หรือไม่ และเข้าใจผู้อื่นได้หรือไม่
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และการแก้ปัญหาผู้สมัครงาน… ให้รายละเอียดและผสานรวมแนวคิดต่าง ๆ ได้หรือไม่ กำหนดแผนการและแนวทางสำรองได้หรือไม่ และมองในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ๆ ได้หรือไม่
การคิดเชิงวิพากษ์และการตัดสินใจ ผู้สมัครงาน… วิเคราะห์ข้อมูลและข้อโต้แย้งได้หรือไม่ ประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจได้หรือไม่ ประเมินประสิทธิภาพของสิ่งที่ตัดสินใจดำเนินการได้หรือไม่
ความเป็นผู้นำและความเป็นพลเมืองโลก ผู้สมัครงาน… นำกลยุทธ์การสื่อสารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการได้หรือไม่ เข้าใจบทบาทขององค์กรในประเด็นระดับโลกได้หรือไม่ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การพัฒนาตนเองและการบริหารจัดการ ผู้สมัครงาน… กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้หรือไม่ ลงมือพัฒนาทักษะและหาความรู้ใหม่ ๆ ได้หรือไม่ นำข้อคิดเห็นที่ได้ไปพัฒนาการทำงานได้หรือไม่
ความฉลาดทางอารมณ์ ผู้สมัครงาน... มีทัศนคติในเชิงบวกและจริยธรรมการทำงานหรือไม่ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือไม่
การรู้ดิจิทัล ผู้สมัครงาน… ใช้เครื่องมือดิจิทัลและเครื่องมือออนไลน์ได้หรือไม่ ใช้เครื่องมือออนไลน์ให้ปลอดภัยได้หรือไม่ ปฏิบัติกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมได้หรือไม่

ภาษาอังกฤษคือกุญแจเพื่อคว้าโอกาสในการทำงาน

เห็นได้ชัดว่า “ซอฟต์สกิล” เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหนือชั้น และในอาชีพการงานส่วนใหญ่แล้ว การสื่อสารที่ว่านี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยถ้าให้อธิบายง่าย ๆ แล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบกว่ามากในการไต่ระดับในสายอาชีพของตน และข้อได้เปรียบนี้จะคงอยู่ตลอดหน้าที่การงาน

การรับรองคุณสมบัติเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ B2 First, C1 Advanced และ C2 Proficiency ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ทำได้จากการเรียนต่อและศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นแนวทางอันยอดเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องเผชิญที่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการฟังอาจารย์บรยาย เขียนเรียงความ อ่านตำราเรียนเล่มต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจ และพรีเซนต์งาน และนอกจากนั้น ยังทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครที่ได้งานนั้นจะมีทักษะภาษาพร้อมใช้ในการทำงาน เพื่อผลักดันให้พวกเขาเปลี่ยนผ่านจากการเรียนไปเป็นการทำงานและพัฒนาอาชีพของตนเอง

การยอมรับและนำการรับรองคุณสมบัติเคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ ไปใช้เป็นเกณฑ์รับเข้าเป็นนักศึกษาและสำเร็จการศึกษานั้น จะช่วยให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเพิ่มพูนโอกาสในการจ้างงานของนักศึกษาให้ถึงขีดสุดได้

Top