You are here
Home > News > ทีเอ็มบีธนชาต จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เสริมแกร่ง SME ผ่านโครงการให้ความรู้ finbiz by ttb และดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน

ทีเอ็มบีธนชาต จับมือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เสริมแกร่ง SME ผ่านโครงการให้ความรู้ finbiz by ttb และดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน

ภาพประกอบ - ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ ISMED เสริมแกร่ง SME

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) นำเสนอโซลูชันทางการเงิน รวมไปถึงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจผ่านโครงการ finbiz by ttb เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3 ล้านราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อ GDP ของประเทศถึง 42% แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่างได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อที่จะเติบโตต่อไป ซึ่งแน่นอนยังคงมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากที่ยังคงมีศักยภาพไปต่อได้ โดยข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) ระบุว่า ปีนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีโอกาสฟื้นตัวในลักษณะ K-Shape โดยในกลุ่มภาคการผลิตและภาคการค้า เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่กลุ่มภาคบริการ ยังคงต้องใช้เวลา ซึ่ง ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ภาคการผลิตสามารถฟื้นตัวใกล้ระดับเดิมที่ 99% ส่วนภาคการค้าปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศแตะระดับ 95%  ในขณะที่ภาคบริการฟื้นตัวที่ระดับ 70% เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด

ทีเอ็มบีธนชาตมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีศักยภาพและเติบโตได้ดีขึ้น ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ รวมไปการนำเสนอแหล่งเงินทุน ดิจิทัลโซลูชันและบริการที่ช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น นอกจากเครื่องมือบริหารธุรกิจและการเงิน ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการเสริมองค์ความรู้ที่ครบครันและจำเป็นสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ผ่านโครงการ finbiz by ttb  ซึ่งในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อยอดองค์ความรู้ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้ครอบคลุมและหลากหลายไปสู่เอสเอ็มอีได้เร็วขึ้นและกว้างขึ้น และในครั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีพันธกิจและแนวนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเช่นกัน

ด้าน นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า แม้ปัจจุบันภาคเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกเริ่มปรับตัวได้มากขึ้น ทำให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มขับเคลื่อน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ภาคธุรกิจต้องสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED เป็นสถาบันในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งภาคการผลิต การค้า บริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตและแข่งขันได้ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็ง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การให้บริการคำปรึกษาแนะนำ การศึกษาวิจัยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค รวมไปถึงการรับรองมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

ความร่วมมือกับทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้ จะช่วยบ่มเพาะศักยภาพของเอสเอ็มอี ผ่านโครงการ finbiz by ttb  อันจะนำไปสู่โมเดลการเติบโตในเศรษฐกิจกระแสใหม่ และสามารถมองหาน่านน้ำแห่งโอกาสใหม่ ๆ ในปี 2565 โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับความสำเร็จร่วมกันในอนาคต

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) กล่าวว่า ธนาคารมีเป้าหมายในการส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมถึงดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ แล้ว ยังมุ่งมั่นในการส่งมอบองค์ความรู้ที่ช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจ ประกอบการตัดสินใจ นำไปประยุกต์ใช้จริง และจุดประกายต่อยอดให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงเป็นที่มาของ โครงการ finbiz by ttb ที่มุ่งเสริมความรู้และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งได้ต่อยอดมาจากโครงการ LEAN Supply Chain by ttb ที่ธนาคารได้ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสัมมนาออนไลน์ ที่เจาะลึกทุกบริบทของอุตสาหกรรมและเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง สู่การเป็น Smart SME”

“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอทั้ง ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ บริการ ซื้อขายรับจ่าย ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงดิจิทัลโซลูชัน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกของ ISMED โดยกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ต่าง ๆ ที่กำลังจะร่วมกันจัดขึ้น มาช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการ โดยจะเน้นเรื่องการบริหารธุรกิจและการเงินในยุคดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมปรับตัว มองเห็นโอกาส และช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตต่อไปได้ในทุกสถานการณ์” นางพรรณวลัย กล่าว

Top