You are here
Home > News > ทีเอ็มบีธนชาต และ IFC ลงนามความร่วมมือในการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) ครั้งแรกในไทย

ทีเอ็มบีธนชาต และ IFC ลงนามความร่วมมือในการออกตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) ครั้งแรกในไทย

FC

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) และ นายมัคทาร์ ดิออป กรรมการผู้จัดการ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) สมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลก ร่วมลงนามในข้อตกลงการสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทางทะเลของไทยผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล (Blue Bond) 

ซึ่งทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในประเทศไทย โดยการลงทุนในครั้งนี้ IFC จะเข้าจองซื้อตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล จำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าธนาคารในโครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนทางทะเลต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ของทีเอ็มบีธนชาตในการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

Top