You are here
Home > Top Story > ฟอร์ติเน็ตรับถ้วยรางวัลจากสกมช. ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1

ฟอร์ติเน็ตรับถ้วยรางวัลจากสกมช. ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1

เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ติเน็ตได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขึ้นรับถ้วยรางวัลขอบคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงาน ในโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1

จากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กลาง) โดยมีคุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย (ขวา) เป็นตัวแทนจากฟอร์ติเน็ตขึ้นรับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว  ทั้งนี้  ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยเพื่อช่วยสร้างสังคมดิจิทัลในประเทศไทยให้แข็งแกร่งและปลอดภัย

Top