You are here
Home > News > บลจ.กรุงไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.กรุงไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายชาติชาย ภุมรินทร์ (ที่ 11 จากขวา) ประธานคณะกรรมการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงนามร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 10 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Top