You are here
Home > News > ทางเลือกภาคธุรกิจ รับมือประเด็นความยั่งยืน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

ทางเลือกภาคธุรกิจ รับมือประเด็นความยั่งยืน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

จากประเด็นความยั่งยืนที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากกติกาของคู่ค้าและกฎระเบียบของทางการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่จะหันมาใส่ใจประเด็นนี้มากขึ้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาและชั่งน้ำหนักผลบวกและผลกระทบจากทางเลือกต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับประเด็นความยั่งยืน

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การพิจารณาทางเลือกของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญ ทรัพยากรทางการเงิน และความคล่องตัวในการดำเนินการ ซึ่งบางทางเลือกอาจสามารถรอจังหวะในการดำเนินการได้ ขณะที่ บางทางเลือก ปรับเปลี่ยนไปเลยจะเหมาะสมกว่าภายใต้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด ขณะเดียวกัน ไปข้างหน้าบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว ในช่วงแรกธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะเลือกดำเนินการในลักษณะที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความคล่องตัวในการดำเนินการ แล้วค่อยๆ พิจารณาทำเพิ่มเติมตามความสถานการณ์และความจำเป็น มากกว่าจะเลือกใช้เงินลงทุนสูงตั้งแต่แรกซึ่งในบางกรณีก็มีความเสี่ยงสูงมากจากระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่อาจจะยังไม่นิ่งเช่นกัน

Top