You are here
Home > Top Story > มูลนิธิทีทีบี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก” เพื่อดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

มูลนิธิทีทีบี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก” เพื่อดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

มูลนิธิทีทีบี นำโดย นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต ผู้แทนจากมูลนิธิทีทีบี (คนกลาง) พร้อมด้วย นางสาวสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ซ้ายสุด) และ นายทองสุข สีลิด เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน 

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการ “พัฒนาขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก” โดยให้การสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยมูลนิธิทีทีบี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการพัฒนาความรู้เรื่องบัญชีการเงิน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  ซึ่งปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนรวม 27 โครงการทั่วประเทศ และมีชาวชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกว่า 40,000 ราย

Top