You are here
Home > Investor > GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 600 ล้านบาท

GIFT จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 600 ล้านบาท

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ GIFT นำโดย คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงิน 600 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยี ในอนาคต

Top